Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ χειμερινού εξαμήνου 2017Β & ε

Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ΔΙΕΚ χειμερινού εξαμήνου 2017Β & εαρινού εξαμήνου 2018Α μπορούν να καταθέσουν τον φάκελο των δικαιολογητικών τους μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση από 21/08/2017 έως 28/08/2017 και κατά τις ώρες 10:30 έως 13:30.Υπενθυμίζεται, όπως αναφέρεται και στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΕΚ 2017B-2018A, ότι:Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο ΔΙΕΚ ή ΔΣΕΚ που αποτελεί την πρώτη τους επιλογή, το οποίο οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν, επιλέγοντάς το μέσα από την ηλεκτρονική αίτηση που θα συμπληρώσουν ως Δ.ΙΕΚ ή Δ.ΣΕΚ υποβολής φακέλου.Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ όπως αναφέρεται στην παράγραφο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει προχωρήσει σε τροποποιήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης ως έγκυρη θεωρείται η τελευταία υποβληθείσα. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του. Ως περίοδος υποβολής φακέλων δικαιολογητικών στα κατά τόπους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ ορίζεται η από 21/08/2017 έως 28/08/2017 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους ΔΙΕΚ- ΔΣΕΚ.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

...

Περισσότερα...

Πρακτική Άσκηση

...

Περισσότερα...

Photo Gallery

...

Περισσότερα...