Πρακτική Άσκηση

Η εγκύκλιος για την Πρακτική Άσκηση, βρίσκεται ΕΔΩ

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα.

Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης) η εγγραφή στο 5o εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της.

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει:

  • Αίτηση-Δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση.
  • Βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών.
  • Έπίσημο έγγραφο όπου αναγράφονται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κα Αρ.Μητρώου ΙΚΑ (π.χ. πογραφικό δελτίο ΙΚΑ)

Απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση

Ο καταρτιζόμενος δικαιούται απαλλαγής από την πρακτική άσκηση στην περίπτωση που διαθέτει ήδη, τουλάχιστον 120 ημερομίσθια σχετικά με την ειδικότητα.


Ο καταρτιζόμενος δικαιούται μερικής απαλλαγής της πρακτικής του άσκησης στην περίπτωση που διαθέτει ήδη, τουλάχιστον 40 ημερομίσθια σχετικά με την ειδικότητα.


Δικαιολογητικά για την απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση

  • Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).
  • Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.
  • Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.
  • Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).
  • Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά).
 

Χρήσιμες Πληροφορίες

...

Περισσότερα...

Πρακτική Άσκηση

...

Περισσότερα...

Photo Gallery

...

Περισσότερα...