ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ

Το συγκεκριμένο επάγγελμα περιλαμβάνει τη διενέργεια των αναγκαίων επεμβάσεων που παρεμποδίζουν τη φθορά του χρόνου σε αρχαιότητες και έργα τέχνης, διατηρώντας αναλλοίωτα τα ιστορικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά τους. Ως επάγγελμα έχει πάμπολλες εφαρμογές, τόσο σε αμιγώς καλλιτεχνικό-πολιτιστικό επίπεδο, όσο και σε οικονομικό καθώς μπορεί να διεκπεραιώσει λειτουργίες αποκατάστασης και συντήρησης πολιτιστικών αγαθών και να αναπτύξει πρόνοια για την προληπτική συντήρηση και προστασία τους.

 

Η αξία του επαγγέλματος του συντηρητή αναγνωρίζεται ευρέως τόσο από καλλιτέχνες όσο και από επιστήμονες αφού ο τεχνικός συντήρησης εκπαιδεύεται σε πεδία όπως η ιστορία της τέχνης , η χημεία, η φυσική, η ζωγραφική, η μουσειολογία και η αισθητική.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης μπορεί να εργαστεί ως Ελεύθερος επαγγελματίας στη συντήρηση έργων τέχνης (τοιχογραφίας, υφάσματος, χαρτιού, κεραμικών, μετάλλων, ξύλου, ψηφιδωτού, γυαλιού κτλ) αλλά και σε επαγγελματικούς χώρους όπως
1) οι Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού που απασχολούν συντηρητές είτε ως μόνιμο προσωπικό, είτε ως εποχιακό με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου.
2) Τα ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία και Πινακοθήκες
3) Τα ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
4) Οι εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (αναστηλώσεις, Μετρό κ.α.)
5) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
6) Οι επιχειρήσεις εμπορίας έργων τέχνης
7) Ταμεία διαχείρισης αρχαιολογικών πόρων

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

· Ιστορία τέχνης I, II

· Φωτογραφία

· Ελεύθερο σχέδιο

· Γραμμικό σχέδιο

· Ειδικά θέματα χημείας

· Αρμονικές χαράξεις – μετρική ανάλυση

· Περιβαλλοντικοί παράμετροι

· Αποτυπώσεις

· Γενικές αρχές συντήρησης κεραμικών

· Γενικές αρχές συντήρησης μετάλλων

· Γενικές αρχές συντήρησης οργανικών υλικών

· Γενικές αρχές συντήρησης πέτρας

· Γενικές αρχές συντήρησης ψηφιδωτού

· Γενικές αρχές συντήρησης γυαλιού

· Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Στους αποφοίτους της Ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

α) Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους.

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.

γ) Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 

Για την απόκτηση άδειας τεχνικού συντήρησης έργων τέχνης είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 73/2002 (Φ.Ε.Κ. 55/Α΄/21-03-2002).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΠΔ73/2002 (ΦΕΚ/Α55/21.3.2002) εκδίδεται άδεια από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και χορηγείται στους κατόχους διπλώματος ΙΕΚ της ειδικότητας Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης κατόπιν αίτησής τους. Η άδεια εκδίδεται για τη ειδικότητα ή τις ειδικότητες που έχει αποκτήσει ο τεχνικός συντήρησης σύμφωνα με το πτυχίο που κατέχει.

Διαδικασία

Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.